Přečtěte si naše podmínky používání, abyste lépe porozuměli pravidlům používání našich digitálních platforem a produktů.

 

Obecné informace

V těchto podmínkách používání se pojmy „RAK TDA“, „my“, „nás“, „naše“ nebo „námi“ rozumí Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah.

Tyto podmínky používání (spolu s dokumenty, na které se zde odkazuje) stanoví podmínky, za nichž můžete využívat naše stránky, ať už jako host, nebo jako registrovaný uživatel:

(a) všechny naše webové stránky (mimo jiné včetně www.visitrasalkhaimah.com) a všechny nástroje na nich obsažené, včetně těch, které mohou být poskytovány externími poskytovateli služeb (dále jen „naše webové stránky“); a
(b) kterékoli z našich stránek na sociálních sítích; a
(c) jakoukoli z našich dalších technologických platforem v jakékoli podobě
(společně jen „naše platformy“).

Než začnete používat naše platformy, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání, protože se budou vztahovat na vaše používání našich platforem, včetně přístupu k nim, jejich prohlížení nebo registrace k jejich používání. Doporučujeme vám si tyto podmínky vytisknout pro případ budoucí potřeby.

Užíváním našich platforem nám sdělujete, že souhlasíte s těmito podmínkami užívání a že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte, nesmíte naše platformy používat.

 

Další související podmínky

Tyto podmínky používání odkazují na naše oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje i na vaše používání našich platforem. Naše oznámení o ochraně osobních údajů stanoví podmínky zpracování veškerých osobních údajů, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Používáním našich platforem potvrzujete, že souhlasíte s dodržováním pravidel našeho oznámení o ochraně osobních údajů, a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné. Pokud s podmínkami našeho oznámení o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, nesmíte naše platformy používat.

Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah nebo externí poskytovatel mohou poskytovat nástroje nebo odkazy na jiné webové stránky, aplikace, zdroje a/nebo služby provozované třetími stranami, které byly použity na našich platformách nebo jinak integrovány či propojeny s našimi platformami (dále jen „externí služba“). Když se spojíte s poskytovatelem externí služby, komunikujete se třetí stranou, nikoli s Úřadem pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah. Pokud se rozhodnete používat externí službu, bude se takové používání řídit podmínkami používání a oznámením o ochraně osobních údajů poskytovatele takové externí služby v jejich aktuálním znění. Přečtěte si podmínky používání a oznámení o ochraně osobních údajů každé externí služby, kterou používáte, a seznamte se s nimi. Přístup k externí službě a/nebo její používání jsou na vaše vlastní riziko. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah zříká veškeré odpovědnosti za používání externích služeb, včetně zejména přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu těchto externích služeb. Pokud jsou ustanovení podmínek používání poskytovatele externích služeb v rozporu s těmito podmínkami používání, mají při používání těchto externích služeb přednost podmínky používání poskytovatele externí služby.

Odkazy na podmínky používání externích poskytovatelů služeb, které se mohou vztahovat na tyto podmínky používání, zahrnují mimo jiné:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Aktuální verze naleznete na webových stránkách příslušného poskytovatele externích služeb. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není vyčerpávající a že je vaší povinností vyhledat a zkontrolovat nejaktuálnější verze podmínek jednotlivých poskytovatelů externích služeb před jejich použitím. Přestože se snažíme, aby byl tento seznam aktuální a úplný, neposkytujeme v tomto smyslu žádné záruky.

 

 

Věkové omezení

Pokud jste mladší 21 let (dále jen „nezletilí“), můžete naše platformy používat pouze pod dohledem osoby, která nad vámi vykonává rodičovský nebo opatrovnický dohled (tj. pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce). Nezletilé osoby mohou naše platformy používat pouze se souhlasem svých rodičů nebo zákonných zástupců („souhlas rodičů“). Nezletilé osoby mohou platně používat naše platformy pouze po registraci e-mailové adresy rodiče nebo zákonného zástupce prostřednictvím našich platforem. Tuto e-mailovou adresu použijeme k vyžádání oprávnění od rodiče nebo zákonného zástupce k registraci nezletilého uživatele. Teprve po získání tohoto souhlasu bude možné dokončit registraci nezletilé osoby pro používání našich platforem.

 

 

Přístup k našim platformám

Nezaručujeme, že naše platformy nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy dostupné nebo přístup k nim nepřerušený. Přístup k našim platformám se povoluje dočasně. Můžeme pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit všechny naše platformy nebo jejich části bez předchozího upozornění. Neponeseme zodpovědnost za nedostupnost našich platforem z jakéhokoli důvodu a po jakkoli dlouhou dobu.

Jste zodpovědní za provedení všech nezbytných opatření pro zajištění přístupu na naše platformy.

Také jste zodpovědní za to, že všechny osoby, které mají přístup na naše platformy prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomy těchto podmínek užívání a dodržují je.

 

 

Práva k duševnímu vlastnictví

Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah je vlastníkem (nebo případně držitelem licence) veškerých práv duševního vlastnictví (jak jsou definována níže) k obsahu (jak je definován níže), která jsou chráněna zákony a mezinárodními smlouvami o autorských právech Spojených arabských emirátů. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Pro účely těchto podmínek používání se „právy duševního vlastnictví“ myslí práva duševního vlastnictví, která zahrnují: (i) autorská práva, patenty, práva k databázím a práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, know-how a důvěrným informacím (registrovaným i neregistrovaným); (ii) žádosti o registraci a právo žádat o registraci jakéhokoli z těchto práv; (iii) veškerá další práva duševního vlastnictví a rovnocenné nebo podobné formy ochrany existující kdekoli na světě; a (iv) veškeré licence, povolení nebo práva k užívání, které získal vlastník duševního vlastnictví třetí strany k použití obsahu na našich platformách; a „obsahem“ se rozumí naše platformy, mimo jiné včetně základního HTML, textu, grafiky, log, ikon tlačítek a obrázků, zvukových klipů, videoklipů, digitálních souborů ke stažení, datových kompilací (jakož i organizace a uspořádání našich platforem), softwaru a dalšího obsahu, včetně externích poskytovatelů služeb třetích stran, zveřejněného a zpřístupněného na našich platformách.

Pokud není v těchto podmínkách používání výslovně stanoveno jinak, můžete obsah reprodukovat a zobrazovat pouze pro své osobní, nekomerční použití. S výjimkou dočasné kopie uložené ve vyrovnávací paměti vašeho počítače a jedné trvalé kopie pro osobní potřebu nesmí být obsah jinak používán, ukládán, reprodukován, zveřejňován, měněn nebo přenášen v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať už jako celek, nebo jeho část, bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo písemného souhlasu příslušného vlastníka práv duševního vlastnictví či poskytovatele licence.

Zejména nesmíte používat žádný obsah k vytváření, udržování nebo poskytování vlastních publikací, internetových stránek či jiných způsobů distribuce nebo jako pomoc při jejich vytváření, udržování či poskytování.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami užívání, bude vám vaše právo na užívání našich stránek okamžitě odebráno a následně musíte, podle našeho uvážení, vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste takto získali.

Nic z toho, co je zobrazeno na našich platformách, by nemělo být vykládáno jako udělení jakéhokoli práva na použití jakéhokoli loga, hlavičky nebo ochranné známky, které jsou na nich zobrazeny, bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka práv duševního vlastnictví nebo poskytovatele licence.

Zřeknutí se odpovědnosti

Naše platformy jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“ a „podle dostupnosti“.

V plném rozsahu přípustném podle platných právních předpisů se Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah zříká veškerých záruk a vylučuje veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoliv výlučně, předpokládaných záruk poskytovatelů služeb, způsobilosti, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel, prohlášení nebo jiných podmínek, které se mohou vztahovat na naše platformy či jakýkoliv jejich obsah. Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, náhodných, sankčních a následných škod, ať už smluvních (včetně nedbalosti), nebo jiných, i když je lze předvídat, vzniklých na základě nebo v souvislosti s:

  • používáním našim platforem nebo nemožností používat naše platformy, včetně jakýchkoli nástrojů používaných na našich platformách nebo s nimi jinak propojených či integrovaných; nebo
  • používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah zobrazený na našich platformách, včetně jakéhokoli obsahu zobrazeného v jakýchkoli nástrojích používaných na našich platformách nebo jinak s nimi propojených či integrovaných; nebo
  • používáním nebo spoléháním se na obsah webových stránek, na kterých jsou odkazy na naše platformy; nebo
  • používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah nebo nástroje externího poskytovatele služeb, které mohou být propojeny nebo integrovány s našimi platformami, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli finančních údajů.

Pokud jste firemní uživatel, upozorňujeme, že zejména neneseme odpovědnost za:

  • ztrátu zisku, prodejů, obchodních příležitostí nebo příjmů;
  • přerušení činnosti;
  • ztrátu předpokládaných úspor;
  • ztrátu obchodní příležitosti, goodwillu či dobré pověsti; nebo
  • nepřímé či následné ztráty nebo škody.

Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že naše platformy poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že naše platformy nebudete používat pro žádné komerční či podnikatelské účely, a my nebudeme vůči vám nijak zodpovědní za ušlý zisk, ztrátu z podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Dále neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené počítačovým virem, distribuovaným útokem DoS nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení a počítačové programy, data nebo jiné vlastnické materiály z důvodu vašeho používání našich platforem či stahování jakéhokoliv obsahu zveřejněného na nich nebo na jakýchkoli propojených stránkách.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které odkazují naše platformy. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako naše podpora těchto odkazovaných webových stránek. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich používáním.

Aktivity nebo události uvedené na našich platformách nemusí být pro vás nebo vaši rodinu vhodné a Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah neposkytuje žádná doporučení ohledně vhodnosti či nevhodnosti takových aktivit nebo událostí.

Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah nenese odpovědnost vůči žádné osobě ani subjektu za jakékoli zranění, ztrátu nebo škodu způsobenou nebo údajně způsobenou přímo či nepřímo v důsledku používání nebo interpretace materiálů či účasti na jakékoli aktivitě nebo události uvedené na našich platformách. Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah nenese odpovědnost za jednání, opomenutí nebo rady třetích stran, které byly poskytnuty prostřednictvím Úřadu pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah uživatelům v rámci našich platforem nebo jinak jejich prostřednictvím.

 

Změny a aktualizace těchto podmínek používání

Tyto podmínky používání můžeme kdykoli revidovat pozměněním této strany. Prosím zkontrolujte si čas od času znění této stránky, abyste si všimli všech námi provedených změn, protože jsou pro vás závazné.

Externí poskytovatelé služeb mohou také příležitostně měnit své podmínky používání a vyhrazují si na to právo. Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah nemusí vždy okamžitě aktualizovat tyto podmínky tak, aby odrážely tyto změny, a nemůže zaručit, že hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran jsou platné a použitelné.

Změny a aktualizace našich platforem

Naše platformy můžeme čas od času aktualizovat a kdykoli změnit jejich obsah. Vezměte tedy prosím na vědomí, že jakýkoliv obsah našich platforem může začít být v kterémkoli okamžiku zastaralý a není naší povinností takový materiál aktualizovat. Nezaručujeme, že naše platformy nebo jakýkoli obsah na nich budou bez chyb, opomenutí nebo vad, ať už podstatných, nebo jiných, a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

 

Nespoléhejte se prosím na uvedené informace

Obsah našich platforem slouží pouze jako obecné informace. Nemá poskytovat rady, na které byste se měli spoléhat. Předtím, než na základě informací získaných z obsahu našich platforem podniknete nebo odmítnete jakékoli akce, musí vám být poskytnuto odborné či specializované poradenství.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našich platformách, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení, záruky či ujištění, že obsah na našich platformách je přesný, úplný, autentický, spolehlivý, vhodný, aktuální nebo správně řazený.

 

Viry

Nezaručujeme, že naše platformy budou bezpečné nebo bez chyb či virů. Za konfiguraci své informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup k našim platformám jste odpovědní vy. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše platformy a vědomě zavádět viry, trojské koně, červy, logické ataky nebo jiné materiály, které jsou škodlivé či technologicky nebezpečné. Nesmíte se pokusit o neoprávněný přístup na naše platformy, na server, na němž jsou naše platformy uloženy, na počítač či databázi připojenou k našim platformám. Nesmíte útočit na naše platformy pomocí útoku DoS (denial-of-service) nebo distribuovaného útoku DoS na naše služby. Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákonů Spojených arabských emirátů. Takové porušení budeme muset ohlásit příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim zveřejníme vaši identitu. V případě takového porušení vám bude právo používat naše platformy okamžitě zrušeno.

Odkaz na naše platformy

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat, pokud tak budete činit způsobem, který je čestný a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nezneužívá. Nesmíte odkaz prezentovat způsobem, který by mohl vyvolávat dojem spojení, schválení nebo potvrzení z naší strany tam, kde neexistuje. Nesmíte zveřejňovat odkaz na naše platformy na webových stránkách, jež nevlastníte. Naše platformy nesmí být uváděny na jiných stránkách, včetně uvádění jiného odkazu na naše platformy nebo některou jejich část, než je odkaz na domácí stránku. Vyhrazujeme si právo odvolat svolení se zveřejněním odkazu bez upozornění.

Odkazy a zdroje třetích stran na našich platformách

Odkazy a zdroje třetích stran na našich platformách

Tam, kde naše platformy obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo zdrojů a nepřebíráme žádnou odpovědnost, ať už výslovnou, nebo implicitní, za obsah těchto třetích stran.

Rozhodné právo

Naše platformy vytváří a kontroluje Úřad pro rozvoj turismu Ras Al Khaimah, Spojené arabské emiráty. Tyto podmínky používání se proto řídí zákony státu Ras Al Khaimah a případně federálními zákony Spojených arabských emirátů, aniž by byly zohledněny zásady kolizních norem. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny našich platforem a těchto podmínek používání.

Řešení sporů

Souhlasíte s tím, že soudy v Ras Al Khaimah mají výlučnou pravomoc k řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z používání našich platforem nebo v souvislosti s nimi.

 

Kontaktujte nás

Chcete-li nás kontaktovat, napište nám na adresu [email protected].

Děkujeme vám, že jste navštívili naše platformy.

visitrasalkhaimah